Personas datu apstrādes paziņojums sadarbības partneriem, to pārstāvjiem

Personas datu apstrādes pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “FLEBOMEDIKA” (turpmāk - Klīnika), reģistrācijas numurs: 40003570396, juridiskā adrese: Jaunā Mežparka iela 4, LV-1014.

1.2. Ar mums var sazināties pa tālruni: 67374747 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info [at] drmaurinaklinika [dot] lv.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

2.1. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1.2.punktā norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati [at] drmaurinaklinika [dot] lv.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

3.1. Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu sadarbības partneru un to kontaktpersonu personas datu apstrādi.

3.2. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 

3.3. Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

3.4. Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar papildus personas datu apstrādes paziņojumu, proti, sīkdatņu politiku, kas pieejama Klīnikas tīmekļvietnēs www.drmaurinaklinika.lv un www.ameda.lv (turpmāk – mājaslapa) sadaļā Sīkdatņu lietošana.

3.5. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

3.6. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

4.1. Līguma noslēgšanai un izpildei

4.1.1. Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (piemēram, par preču vai pakalpojumu iegādi, uzņēmuma līgumus, sadarbības līgumus, piegādes līgumus), mums nepieciešams apstrādāt sadarbības partnera (tai skaitā pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs, piegādātājs) šādus personas datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, bankas konta numurs, līguma summa). Līguma noslēgšanas un izpildes gaitā mēs apstrādājam arī cita veida informāciju, ko mums sniedzis sadarbības partneris (piemēram, jebkāda līgumā ietvertā informācija vai pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija par pieredzi, veiktajiem darbiem un izpildītajiem pasūtījumiem). 

4.1.2. Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams apstrādāt arī šādus sadarbības partneru pārstāvjus, tai skaitā sadarbības partneru kontaktpersonu un nodarbināto, datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, darbavietas adrese). 

4.1.3. Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus. 

4.1.4. Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

  • apstrāde vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta „b” apakšpunkts);

  • juridiska pienākuma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta „c” apakšpunkts) – piemēram, Grāmatvedības likuma prasību izpildei;

  • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta „f” apakšpunkts).

4.2. Drošības, mantisko interešu apdrudējuma novēršanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai: 

4.2.1. Prettiesisku darbību atklāšanai:

[1] Klīnika veic videonovērošanu ēkas iekštelpās un tās teritorijā, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar apmeklētāju un Pārziņa drošību un īpašuma aizsardzību. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – izskats (attēls), uzvedība, personas atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien prettiesisku darbību atklāšanai.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

4.2.2. Stāvvietā esošo transportlīdzekļu plūsmas kontrolei

[1] Klīnika veic pie ēkas esošās stāvvietas videonovērošanu, izmantojot video reģistratoru, kas fiksē transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes pie iebraukšanas un izbraukšanas. Šī apstrāde tiek veikta ar mērķi kontrolēt stāvvietā esošo transportlīdzekļu plūsmu, kā arī stāvvietas noteikumu ievērošanu. 

[2] Datu apstrādes tiesiskais pamats šo nolūku sasniegšanai:

  • pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?

5.1. Jūsu personas datus mēs saņemam, galvenokārt no Jums – no Jūsu iesniegtās vizītkartes, iesūtītā e-pasta, līguma vai rēķina. Ja esat sadarbības partnera pārstāvis, tad Jūsu personas datus iegūstam no Jums vai no sadarbības partnera mums iesūtītā līguma, rēķina, piegādes dokumenta vai e-pasta. 

5.2. Noteiktos gadījumos, kad apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietu, Jūsu personas datus iegūstam arī veicot videonovērošanu, ja esat iekļuvis videonovērošanas kameras zonā.

5.3. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī uz Klīniku attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, informācijas nesniegšana var apdraudēt no līguma saistībām izrietošo pienākumu uzsākšanu, veikšanu un līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Iespējamie personas datu saņēmēji

6.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un rūpējamies par to, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

6.2. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

6.2.1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, grāmatvedības darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tai skaitā mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, struktūrvienību vadītāji, valdes locekļi, juristi; 

6.2.2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Klīnikai; 

6.2.3. kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

Kā tiek noteikts laika posms Jūsu personas datu glabāšanai?

9.1. Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos personas datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā noslēgtais līgums un noteiktu laika posmu pēc tam, lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības noteikta veida dokumentu glabāšanas termiņiem, piemēram, Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

9.2. Datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju pierādīt savu saistību izpildi vai prasīt otras puses saistību izpildi, mēs glabāsim atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasījuma noilguma termiņam – 3, 5 vai 10 gadus. 

9.3. Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim 20 dienas, savukārt attiecībā uz transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju fiksēšanu – 3 dienas, ja ievērota stāvvietas izmantošanas kārtība vai 60 dienas, ja nav ievērota stāvvietas izmantošanas kārtība, nav veikta apmaksa, ja vien datus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai tiesībsargājošās iestādes, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi, vai nav saņemts datu subjekta pieprasījums par datu apstrādes ierobežošanu. Šādos gadījumos attiecīgos datus nedzēš un uzglabā tik ilgi, cik tie nepieciešami apstrādes mērķa sasniegšanai, vai lai ievērotu kompetentas valsts vai tiesībsargājošās iestādes norādījumus.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

10.1. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

10.2. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

10.3. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

10.3.1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu juridiskajā adresē: Jaunā Mežaparka iela 4, Rīga, LV-1014, katru darba dienu no plkst. 9.00-18.00;

10.3.2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz mūsu juridisko adresi: Jaunā Mežaparka iela 4, Rīga, LV-1014;

10.3.3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati [at] drmaurinaklinika [dot] lv

10.4. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

10.5. Piekrišanas atsaukšana. Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?

11.1. Ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, lai risinātu situāciju. 

11.2. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē. 

 

Izstrādāja: SIA “Protectum” datu aizsardzības speciāliste S.Zīrāka